Intakeprocedure

Om een deskundige inschatting te kunnen maken van uw klachten en hoe de behandeling het best uitgevoerd wordt, bestaat onze intakeprocedure uit 2 afspraken.

  1. De eerste afspraak (75 euro) bestaat uit twee onderdelen.
    Eerst heeft u een gesprek met de psycholoog waarin u samen met hem/haar de aard en het ontstaan van uw eetproblematiek in kaart brengt. Hoe ziet de eetproblematiek er precies uit en wanneer is deze begonnen? Wat speelde er volgens u mee in het ontstaan van het eetprobleem? Welke weerslag heeft de eetproblematiek op uw functioneren? Zijn er nog andere klachten die hiervan in het verlengde ontstaan zijn (bijv. relatieproblemen, dwangen, depressiviteit...)? Wat wilt u graag bereiken met de therapie? Volledig klachtenvrij zijn of (in geval van chronische problematiek) eerder een beter leven mét de eetstoornis opbouwen?... De psycholoog zal in dit gesprek ook naar uw levensgeschiedenis en persoonskenmerken vragen omdat deze mogelijks in verband kunnen staan met het ontstaan of voortbestaan van uw klachten.
    Op het einde van deze eerste afspraak zal de psycholoog u vragen om enkele vragenlijsten in te vullen over uw klachten, functioneren en persoonskenmerken. Dit doet u op uw eigen tempo in een aparte ruimte en zal ongeveer 30' in beslag nemen. Wanneer u klaar bent, overhandigt u de vragenlijsten aan uw psycholoog zodat hij/zij deze kan verwerken.

  2. Tijdens de tweede afspraak (60 euro) bespreekt de psycholoog zijn/haar bevindingen van het intakegesprek en koppelt hij/zij ook de resultaten van de vragenlijsten aan u terug. Indien nodig worden er bijkomende vragen gesteld worden om eventuele nieuwe bevindingen nog verder te verduidelijken. De psycholoog stelt u vervolgens een schematische weergave van de veronderstelde samenhang van uw klachten voor waaruit de onderlinge relaties duidelijk worden. Op basis hiervan wordt een gepersonaliseerd behandelplan besproken met de doelen waar aan gewerkt dient te worden en hoe deze behandeling er precies uit zal zien. De psycholoog kan u ook een algemen prognose over de behandelduur en -frequentie geven (dit laatste is immers afhankelijk van de ernst en complexiteit van het eetprobleem alsook het persoonlijke tempo van de cliënt).
    Tijdens deze tweede afspraak is er ruimte voor vragen, bemerkingen en verdere aanvullingen van uwentwege. Wij vinden het belangrijk dat u zich begrepen en gehoord voelt en dat u aan het einde van dit gesprek een goed zicht heeft op wat er precies aan de hand is en wat u hier aan kunt doen. Wij nemen de tijd om alles rustig met u door te nemen zodat u aan het einde van dit gesprek een geïnformeerde en gemotiveerde beslissing kunt nemen over het opstarten van de behandeling.

Indien uit de bevindingen van de intakefase zou blijken dat wij geen passend behandelaanbod voor u kunnen doen (er is bijvoorbeeld een opname gewenst of u kan zich niet vinden in het besproken therapievoorstel) dan kunnen wij indien u dit wenst een geschikte doorverwijzing regelen.

Indien u ons daarvoor de toestemming gegeven heeft, nemen wij na afronding van deze intakeprocedure tot slot ook graag contact op met uw verwijzer, huisarts of behandelend psychiater voor bespreking van de bevindingen en het therapievoorstel en voor eventueel verder overleg. Dit doen wij echter pas nadat u hier uw uitdrukkelijke en vrijwillige toestemming voor gegeven heeft. Indien u dit liever niet heeft dan respecteren wij dit uiteraard in het kader van ons beroepsgeheim.


adres praktijk

CENTRUM VOOR EETSTOORNISSEN
Hamsesteenweg 29
3971 Heppen

Ingang en parking via 
Burgemeester Hendrickxstraat

 +32 (0)473 69 39 00